Copyright en disclaimer

Copyrightverklaring en disclaimer van de website www.evbn.nl

Artikel 1. Inhoud
1.1. Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze copyrightverklaring en disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze copyrightverklaring en disclaimer, is gewijzigd.
1.2. Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

Artikel 2. Intellectuele eigendomsrechten
2.1. Deze website is eigendom van de Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland.
2.2. Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland, deze website of de daarop aangeboden informatie: te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren. De bezoeker van de website dient de intellectuele eigendomsrechten van Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland te allen tijde te respecteren.
2.3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland informatieve artikelen die gepubliceerd zijn op de website (deels) te kopiëren en te publiceren op een andere website en/of in een boek, tijdschrift, krant of in andere schriftelijke uitgaven. Indien Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar intellectuele eigendomsrechten en/of voor het publiceren van haar artikelen, dan kan Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een geldsom.
2.4. Het is niet toegestaan deze website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van deze website of inhoud verzamelt of watermerken of auteursrechtvermeldingen uit de inhoud te verwijderen.
2.5. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
2.6. Als de bezoeker denkt dat een afbeelding of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld door Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland auteursrechten van derden schenden, dan kan de bezoeker Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze webite en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 4. Links naar websites van derden
4.1. In het geval dat Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland links van haar website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland website te plaatsen, dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland en Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.